ADE / PRIMING/ IMMUNE ENHANCEMENT

ADE / PRIMING/ IMMUNE ENHANCEMENT : Paradoxaal ernstiger ziekte verloop bij COVID-19

De gangbare opstelling is dat vaccineren een individu beschermt tegen ziekte en dat grootschalige vaccinatie groepsimmuniteit kan veroorzaken waardoor ook nietgevaccineerden
minder risico op ziekte lopen. Door vaccinatie kunnen echter ook paradoxale effecten ontstaan. Dit is bv het geval bij VAERD, ADE, Priming, Original
Antigenic Sin enVirale Interferentie. Bepaalde virussen, zoals bv Corona en Influenza, lenen zich meer voor dergelijke paradoxale effecten dan andere.
Al in de jaren 60 kwam er tijdens onderzoek naar RSV vaccin en inactief mazelen vaccin bij kinderen een probleem naar voren. Vaccine-Associatied Enhanced
Respiratory Disease (VAERD) werd veroorzaakt door vaccins met incorrecte antigenen, wat resulteerde in een relatief hoog percentage bindende antilichamen die
immuuncomplexen vormden, zich ophoopten in het longweefsel en het ziekteverloop verslechteren. (1)
In 2009 werd er in Cannada voor het eerst een onverwacht verband gevonden tussen het ontvangen van de seizoensgriep vaccinatie en de verhoogde gevoeligheid voor
Pandemische griep. (2)
Daarna werd bij diverse onderzoeken het fenomeen ‘original antigenic sin’ opgemerkt:
Een eerste blootstelling aan een Influenza virus bepaalt het verloop van daarop volgende blootstellingen aan verwante stammen. Wanneer een individu geinfecteerd
wordt door een geevolueerde stam met een nieuw dominant antigeen, dus met een klein verschil tov de ‘originele’ stam waartegen het individu gevaccineerd is,
produceert het lichaam antilichamen tegen de ‘originele’ stam. De eerder gevormde specifieke geheugen B cellen onderdrukken de activering van breed-spectrum B
cellen, wat resulteert in een zwakke immuun respons tegen de nieuwe ‘dominante’ stam. Dit geeft een paradoxaal effect: het risico van infectie bij gevaccineerde
individuen wordt verhoogd tov ongevaccineerden. (3)
Daarnaast bestaat er het effect genaamd ‘viral interference’:
Virussen hebben invloed op de circulatie van andere virussen. Er is bv bewijs dat het rondgaan van Rinovirus binnen een gemeenschap de verspreiding van seizoens- en
pandemische Influenza beinvloedt en vermindert. Recentelijk lijkt er sprake te zijn van een nieuw fenomeen: Vaccin-geassocieerde virus interferentie, waarbij een
vaccin paradoxaal de circulatie van andere virussen kan verhogen.
Dit betekent dat gevaccineerde individuen een hoger risico lopen op andere luchtweginfecties omdat ze geen niet-specifieke immuniteit hebben ontwikkeld zoals
tijdens natuurlijke infectie zou zijn ontstaan. (3)
Bij Antibody Dependent Enhancement (ADE) ontstaan er niet-neutraliserende of sub-neutraliserende antilichamen die kunnen binden aan virusdeeltjes. Deze virusantilichaam
immuuncomplexen kunnen worden opgenomen door de gastheercellen middels interactie tussen de antilichaam Fc regio en de Fc receptor van de gastheer
cel. Opgenomen immuuncomplexen kunnen daarnaast de immuunreactie van cellen onderdrukken. Cellen als Monocyten en Macrofagen kunnen op deze wijze gekaapt
worden. En ipv virus vernietigers kunnen ze zelfs virusfabriekjes worden. Dit leidt tot sterkere vermeerdering van virusdeeltjes en een ernstiger ziektebeeld.
De waargenomen verslechtering van Covid- patienten na 7 tot 14 dagen ziekte zou hiermee samen kunnen hangen. De door ADE gevormde immuuncomplexen
activeren de monocyten/macrofagen en kunnen de zgn cytokinestorm triggeren. (4)
Er zijn op dit moment geen klinische tekenen, immunologische testen of biomarkers bekend waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen een ernstige virale
infectie of immuun versterkte ziekte/ADE. Niet via antilichamen, T cellen of intrinsieke gastheer reacties. Met de beschikbare in vitro systemen en diermodellen kan
het risico mbt ADE niet worden voorspeld. (5)
Eerdere blootstelling aan de proteines van een pathogeen kunnen “pathogenic priming” van het lichaam voor autoimmuniteit veroorzaken.
Homology (genetische verwantschap) tussen menselijke en virale proteines vormen een bewezen factor in viraal- of vaccin veroorzaakte autoimmuniteit. Het falen van
SARS en MERS vaccins bij dierstudies had betrekking op pathogenesis (ziekteontwikkeling) die overeenkwam met een immunologische priming die kon leiden tot
autoimmuniteit in longweefsel, vanwege een eerdere blootstelling aan het SARS of MERS Spike proteine. Ontwikkeling van SARS-COV-2 blootstelling tot COVID-19
zal waarschijnlijk tot gelijke uitkomsten leiden.
Immunogenic peptides in virussen of bacterien die een match zijn met menselijke proteines zijn heel geschikt als pathogenic priming peptides ( zoals bij het bredere
begrip immune enhancement).
Bij SARS werd een soort “priming” van het immuunsysteem waargenomen tijdens dierstudies naar op SARS Spike proteine gebaseerde vaccins. Dit leidde tot
verhoogde ziekte en sterfte in dieren die na vaccinatie werden blootgesteld aan wild SARS virus. Het probleem kwam in twee studies naar voren. De op recombinant
SARS Spike proteine gebaseerde vaccins faalden niet alleen in het voorkomen van SARS-Cov infectie maar de muizen ontwikkelden longpoblemen door
immuunreacties. SARS-Cov gevaccineerde fretten ontwikkelden ernstige leverontstekingen. In beide studies werd een cellulaire immuun respons vermoed.
Een derde van de immunogenische proteines in SARS-COV-2 hebben een potentieel problematische verwantschap tov proteines die een sleutelrol spelen bij het
menselijke adaptive (specifieke) immuun systeem. Vele functies van het menselijke adaptive immuunsysteem kunnen geraakt worden via autoimmuniteit tegen deze
proteines en die waar ze verder mee in verband staan.
Dit kan deels verklaren waarom er zoveel ernstige ziekte door SARS-COV-2 veroorzaakt wordt. Het kan ook een verklaring geven voor de lange asymptomatische
periode die vooraf gaat aan de presentatie van karakteristieke COVID-19 symptomen. SarS-CoV-2 kan in eerste instantie het immuunsysteem verzwakken. Na verloop
van tijd kan het immuun systeem een aanval gaan inzetten op de verscheidenheid aan proteines.
SarS-CoV-2 heeft wat tot nog toe onverklaarde pathogenische eigenschappen die gerelateerd kunnen zijn aan de lijst van vermoede pathogenic priming peptides.
Blootstelling aan deze peptides- via infectie of vaccinatie- zou patienten kunnen primen voor een verhoogd risico op een ernstiger ziekteverloop tijdens toekomstige
blootstelling, vanwege een toekomstige pandemie of via universele vaccinatie programma’s.
Hoewel er nog weinig kennis is mbt het mechanisme achter de pathogenesis (ziekteontwikkeling) van COVID-19, is het ziekteverloop en de mortaliteit van COVID-19
uitvoerig bestudeerd. De rol van pathogenische priming bij herinfectie met COVID-19 is in theorie mogelijk. Er zijn nog geen SarS-CoV-2 vaccins getest op dieren en
daarom is nog niet bekend of pathogenische priming verwacht kan worden. Deze studies moeten uitgevoerd worden voordat enig vaccin tegen SarS-CoV-2 bij mensen
toegepast wordt. (6)
Personen met een eerdere klinische SarS-CoV-2 diagnose, (gebaseerd op COVID-19 symptomen of tekenen) of een microbiologische diagnose (gebaseerd op COVID-
19 symptomen en een positieve test) werden uitgesloten van deelname aan het Pfizer vaccin onderzoek. (7)
Er is volgens Pfizer vanuit de beschikbare gegevens geen indicatie voor risico op vaccine-enhanced disease. Het risico van vaccine-enhanced disease over langere
termijn blijft onbekend en zal verder geevalueerd moeten worden in klinische testen en en observatie studies die uitgevoerd kunnen worden volgend op authorisatie
en/of licentie. (8)
Het uitsluiten van deelname aan het onderzoek van individuen met een eerdere blootstelling aan COVID-19 kan een directe invloed gehad hebben op de
onderzoeksresultaten omdat er onder de deelnemers nog geen sprake kon zijn van Priming. Bij ouderen en mensen met een slechter immuunsysteem is het risico op
Priming veel hoger en ernstiger dan bij jongere en gezonde individuen. De onderzoeks resultaten mbt verwachte bijwerkingen en de ernst daarvan zijn daardoor niet
representatief voor wat er te verwachten valt wanneer het vaccin op de bevolking wordt toegepast. Pfizer geeft nergens aan op welke manier er al tijdens het voortraject
van hun vaccin ontwikkeling rekening is gehouden met het voorkomen van mogelijke ADE of Priming. En tijdens de veiligheidsstudies is er geen gericht onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid van ADE of Priming, bv door dieren eerst het vaccin toe te dienen en daarna bloot te stellen aan wild virus. De dierproeven zijn zelfs
tegelijkertijd met de mensproeven gestart. Dat is iets wat ik echt ongelofelijk vind gezien de eerdere desastreuze resultaten bij dierproeven met dergelijke vaccins.
Pfizer moet van die resultaten op de hoogte zijn, alle bij Covid vaccins betrokken wetenschappers ook. Nergens heb ik het afgelopen jaar wetenschappers die
toegestaan wordt hun zegje te doen iets mbt ADE of Priming horen uitspreken. Ondertussen wordt er onder wetenschappers vanaf maart online letterlijk moord en
brand geroepen.
Naar mijn idee is ADE en Priming het grootste te verwachten risico mbt de SarS-CoV-2 vaccinaties. Hoe ziet zoiets er in de praktijk uit? Precies als COVID-19, omdat
het geen op zichzelf staande aandoening is maar een effect waarbij de aanwezige infectie versterkt wordt. Dus iedereen met ADE of Priming zal zwaar positief testen …
Wat er nu zichtbaar wordt in bv verzorgingstehuizen, een plostselinge uitbraak van COVID-19, dagen of weken na vaccinatie, is precies wat er te verwachten valt bij
ADE of Priming.
Vanwege SarS-CoV-2 mutaties wordt er nu al gesproken over een volgende vaccinatie, net zoals bij seizoensgriep. Als dit op deze manier doorgaat zal er in de
komende paar jaren een ongehoord drama kunnen gaan afspelen. In Nederland hebben we geluk met Kokkie, door zijn trage vaccinatiecampagne in combinatie met
leveringsproblemen lopen we achter op andere landen, zeker mbt de tweede dosis. Het voorstel om de tijd tussen beide dosissen te verlengen zodat meer mensen snel
hun eerste prik kunnen krijgen is totaal absurd mbt protocol opvolging maar het zou mbt ADE/Priming nog wel eens een hele verstandige kunnen zijn. Ik hoop dat ze
het daarbij laten en een CovExit strategie in gang zetten, daar lijken wel tekenen zichtbaar van te worden dus dat geeft hoop. Zolang er daarna maar niet over wordt
gegaan op een Covid-21 crisis…(9)
(1)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2020.1845524
Juli 2020
(2)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107856/
1 november 2010
(3)
https://www.researchgate.net/publication/342131881_Seasonal_Influenza_Vaccination_and_the_Heightened_Risk_of_Coronavirus_and_Other_Pand
emic_Virus_Infections_Fact_or_Fiction
JUNE 2020
(4)
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2020.9465?text=fulltext
(5)
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2538-8
13 JULY 2020
(6)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7142689/pdf/main.pdf
(7)
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
blz 41
(8)
https://www.fda.gov/media/144245/download
blz 49
(9) Petra

Deel dit bericht